Zakon o zadrugama

Energetske zadruge definirane su kao pravne osobe u obliku zadruga te je postupak osnivanja zadruge dan u ovom Zakonu. 

Poveznica na Zakon (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1963.html

Scroll to Top