Zakon o udrugama

Energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije definirane su kao pravne osobe neprofitnog karaktera te mogu biti oformljenje i kao udruge. Postupak osnivanja udruge dan je u ovom Zakonu.

Poveznica na Zakon (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2346.html

Scroll to Top