Zakon o tržištu električne energije

Ovim se Zakonom uređuje tržište električne energije unutar Republike Hrvatske te se utvrđuju stečena prava i obveze Energetskih zajednica građana (EZG) kao novih akteri na tržištu električne energije.

Poveznica na Zakon NN 111/21:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1940.html

Scroll to Top