Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i oduzetih dozvola. Razdoblje za koje se izdaje dozvola te postupak izdavanja, produženja, prijenosa i prestanka važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti vodi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA). Budući da je Zakonom o tržištu električne energije organiziranje energetske zajednice građana klasificirano kao energetska djelatnost postupak za dobivanje dozvole za obavljanje te energetske djelatnosti dan je u ovom Pravilniku.

Poveznica na Pravilnik NN44/2022: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_44_534.html

Scroll to Top