Hrvatsko zakonodavstvo

Za osnivanje i rad energetskih zajednica građana, zajednica obnovljive energije i energetskih zadruga primjenjuju se različiti zakoni i propisi. Osim općih zakona i propisa ovdje su dani i drugi specifični dokumenti koji su relevantni za njihovo osnivanje, rad, vođenje i poslovanje:

Zakon o tržištu električne energije

Ovim se Zakonom uređuje tržište električne energije unutar Republike Hrvatske te se utvrđuju stečena prava i obveze Energetskih zajednica građana (EZG) kao novih akteri na ...

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Ovim se Zakonom uređuje okvir za promicanje korištenja obnovljive energije na održivi način, uređuju planiranje i poticanje proizvodnje i potrošnje električne energije proizvedene u proizvodnim ...

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za izdavanje, produženje, prijenos i prestanak važenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti, oblik, sadržaj i način vođenja registra izdanih i ...

Zakon o udrugama

Energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije definirane su kao pravne osobe neprofitnog karaktera te mogu biti oformljenje i kao udruge. Postupak osnivanja udruge dan ...

Zakon o zadrugama

Energetske zadruge definirane su kao pravne osobe u obliku zadruga te je postupak osnivanja zadruge dan u ovom Zakonu.  Poveznica na Zakon (NN 34/11, 125/13, ...

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Energetske zajednice građana i zajednice obnovljive energije pravne su osobe koje djeluju na temelju ovog zakona kojim se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija. ...

Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

Odlukom se određuje visina naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti koje obavlja Hrvatska energetska regulatorna agencija. Poveznica na Odluku (NN 38/22): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_38_452.html

Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Opći uvjeti korištenja mreže i opskrbu električnom energijom su jedan od temeljnih podzakonskih akata koji reguliraju sektor električne energije u Republici Hrvatskoj – primarno razrađujući ...
Scroll to Top